អ្នកជម្ងឺចំនួន ២៧,៣២៣ នាក់ ដែលឆ្លងវីរុសCovid-19ត្រូវចេញពីមន្ទីរពេទ្យ

238

អ្នកជម្ងឺចំនួន ២៧,៣២៣ នាក់ដែលឆ្លងវីរុសវីរុសនេះត្រូវបានរំសាយចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបានជាសះស្បើយកាលពីចុងថ្ងៃច័ន្ទ។ Xinhua News

Facebook Comments