សាធារណជនមានឱកាសបម្រើការងារតាមនាយកដ្ឋានក្នុងស្ថាប័នអាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា

144

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានប្រកាសជ្រើសរើស​បុគ្គលិកក្នុងនាយដ្ឋានចំនួនបីរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះ​មាន​កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រចំនួន ១២នាក់ ដូចជា នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ​និងសម្ភារៈ (៥នាក់) នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ សារមន្ទីរ និងបទដ្ឋានបេតិកភណ្ឌ (៣នាក់) នាយកដ្ឋាន​ទ្រទ្រង់បច្ចេកទេស និងគម្រោង​អន្តរវិស័យ (៤នាក់)​ ។

Facebook Comments